દુકાનની સ્થિતિ

ક્રમાંક દિવસ બંધ
1 3
2 5
3 7
4 15
5 30